FAQs

ترابرد سیم‌کارت اعتباری و دائمی چگونه است؟

Date

نوع سیم‌کارت اعتباری یا دائمی، پس از ترابرد نیز به شکل پیش از ترابرد باقی خواهد ماند، اما از آنجا که فعلاً سیم‌کارت دائمی در شاتل موبایل ارائه نمی‌شود، امکان ترابرد سیم‌کارت دائمی به شاتل موبایل وجود ندارد.

در صورت وجود اعتبار ریالی یا بسته فعال بر روی سیم‌کارت فعلی، آیا امکان استفاده از آن پس از ترابرد نیز وجود دارد؟

Date

خیر. در صورت انجام ترابرد، اعتبار ریالی، بسته‌های فعال و سایر خدمات فعال بر روی سیم‌کارت اپراتور مبدأ از بین خواهد رفت. پس از ترابرد مشترک می‌تواند از خدمات اپراتور مقصد استفاده کند.