FAQs > خدمات همگرای ثابت و بی سیم (FMC) > آیا امکان انتخاب شماره موبایل دلخواه خود را دارم؟

آیا امکان انتخاب شماره موبایل دلخواه خود را دارم؟

Date

هنگام تحویل سرویس FMC در صورت درخواست مشترک انتخاب شماره از لیست شماره­‌های موجود امکان پذیر است. همچنین در آینده این امکان فراهم خواهد بود که مشترک در بخش فروش آنلاین شماره دلخواه خود را انتخاب نماید.