FAQs > سیم کارت هوشمند با خدمات پیش پرداخت (اعتباری) > آیا شاتل موبایل روی شبکه اپراتورهای دیگر رومینگ داخلی دارد و هزینه‌ها آزاد محاسبه می‌شود؟

آیا شاتل موبایل روی شبکه اپراتورهای دیگر رومینگ داخلی دارد و هزینه‌ها آزاد محاسبه می‌شود؟

Date

خدمات شاتل موبایل شامل رومینگ داخلی نیست. در رومینگ داخلی مشترک نمی‌تواند از بسته‌های فعال و تعرفه‌های ویژه اشتراک خود استفاده کند و تمام هزینه‌ها به صورت آزاد محاسبه می‌شود. اما شاتل با توجه به مجوز قانونی خود، امکان استفاده از بستر رادیویی یک یا چند اپراتور پایه را با حفظ مزایا، بسته‌ها و تعرفه‌های ویژه برای مشترکین خود فراهم کرده است و به رومینگ داخلی نیازی ندارد.