سرویس انتقال دیتا

سرویس انتقال دیتا چیست؟

سرویس انتقال دیتا خدمت جذابی است که روی بعضی از بسته های دیتا فعال است بدین صورت که سقف معینی از حجم مصرف نشده ی بسته ی اینترنت شما در صورت تمدید به دوره بعدی اضافه خواهد شد. این انتقال دیتا هزینه ای برای شما نخواهد داشت و شما فرصت دوباره برای مصرف آن خواهید داشت.

Data Rollover

دوره قبل شما تمام ترافیک دیتای قابل مصرفتان را استفاده نکرده‌اید. با انتقال دیتا امکان استفاده مجدد آن را در دوره بعد خواهد داشت.

Data Rollover

ترافیک مصرف نشده‌ی دوره قبل به دوره بعد انتقال داده شده می‌شود و به عنوان ترافیک رزرو شما اول استفاده می‌شود.

Data Rollover

انتقال دیتا همچنان ادامه خواهد داشت و ترافیک باقیمانده‌ی قابل مصرف شما در هر دوره را به دوره بعدی انتقال خواهد داد.