سرویس انتقال دیتا


Data Rollover
سرویس انتقال دیتا چیست؟
سرویس انتقال دیتا خدمت جذابی است که روی بعضی از بسته های دیتا فعال است بدین صورت که سقف معینی از حجم مصرف نشده ی بسته ی اینترنت شما در صورت تمدید به بسته ی بعدی اضافه خواهد شد. این انتقال دیتا هزینه ای برای شما نخواهد داشت و شما فرصت دوباره برای مصرف آن خواهید داشت
Data Rollover
ماه قبل شما تمام ترافیک دیتای قابل مصرفتان را استفاده نکرده‌اید. با انتقال دیتا امکان استفاده مجدد آن را در ماه بعد خواهد داشت.

Data Rollover
ترافیک مصرف نشده‌ی ماه قبل به ماه بعد انتقال داده شده می‌شود و به عنوان ترافیک رزرو شما اول استفاده می‌شود.

Data Rollover
انتقال دیتا همچنان ادامه خواهد داشت و ترافیک باقیمانده‌ی قابل مصرف شما در هر ماه را به ماه بعدی انتقال خواهد داد.