شاتل موبایل > طرح‌ها و تعرفه‌ها > بسته‌های ترکیبی
بسته روزانه
۴۲,۰۰۰ تومان

اینترنت همراه: ۱۰ گیگابایت
امکان انتقال دیتا: Tick
سرویس نماوا: Tick
پیامک درون شبکه: ۱۲۰۰ دقیقه
پیامک برون شبکه: ۱۲۰۰ دقیقه
مکالمه درون شبکه: ۱۲۰۰ دقیقه
مکالمه برون شبکه: ۱۲۰۰ دقیقه
بسته روزانه
۴۲,۰۰۰ تومان

اینترنت همراه: ۱۰ گیگابایت
امکان انتقال دیتا: x
سرویس نماوا: x
پیامک درون شبکه: ۱۲۰۰ دقیقه
پیامک برون شبکه: ۱۲۰۰ دقیقه
مکالمه درون شبکه: ۱۲۰۰ دقیقه
مکالمه برون شبکه: ۱۲۰۰ دقیقه
بسته روزانه
۴۲,۰۰۰ تومان

اینترنت همراه: ۱۰ گیگابایت
امکان انتقال دیتا: Tick
سرویس نماوا: x
پیامک درون شبکه: ۱۲۰۰ دقیقه
پیامک برون شبکه: ۱۲۰۰ دقیقه
مکالمه درون شبکه: ۱۲۰۰ دقیقه
مکالمه برون شبکه: ۱۲۰۰ دقیقه
بسته روزانه
۴۲,۰۰۰ تومان

اینترنت همراه: ۱۰ گیگابایت
امکان انتقال دیتا: Tick
سرویس نماوا: Tick
پیامک درون شبکه: ۱۲۰۰ دقیقه
پیامک برون شبکه: ۱۲۰۰ دقیقه
مکالمه درون شبکه: ۱۲۰۰ دقیقه
مکالمه برون شبکه: ۱۲۰۰ دقیقه
بسته روزانه
۴۲,۰۰۰ تومان

اینترنت همراه: ۱۰ گیگابایت
امکان انتقال دیتا: x
سرویس نماوا: x
پیامک درون شبکه: ۱۲۰۰ دقیقه
پیامک برون شبکه: ۱۲۰۰ دقیقه
مکالمه درون شبکه: ۱۲۰۰ دقیقه
مکالمه برون شبکه: ۱۲۰۰ دقیقه
بسته روزانه
۴۲,۰۰۰ تومان

اینترنت همراه: ۱۰ گیگابایت
امکان انتقال دیتا: Tick
سرویس نماوا: x
پیامک درون شبکه: ۱۲۰۰ دقیقه
پیامک برون شبکه: ۱۲۰۰ دقیقه
مکالمه درون شبکه: ۱۲۰۰ دقیقه
مکالمه برون شبکه: ۱۲۰۰ دقیقه

>  انواع بسته ها

>  حجم بسته: