محصولات و خدمات > سیم کارت گردشگری

سیم‌کارت گردشگری

این سیم‌کارت اعتباری است و برای گردش‌گران و مسافرانی که به ایران سفر می‌کنند، در نظر گرفته شده است. این سیم‌کارت سرویس‌های مکالمه، پیامک و اینترنت را در سراسر ایران در اختیار گردش‌گران قرار می‌دهد. گردش‌گران می‌توانند با سیم‌کارت‌های گردش‌گری شاتل موبایل به آسانی با دوستان، خانواده و همکاران خود در ایران و دیگر کشور‌ها ارتباط برقرار کنند. این سیم‌کارت با بسته‌های خاص و با تاریخ انقضای متغیر در اختیار گردش‌گران خارجی قرار خواهد گرفت.

سیم‌کارت گردش‌گری شاتل موبایل با امکانات ویژه گردش‌گران به زودی عرضه می‌شود.
سیم کارت گردشگری شاتل موبایل با امکانات ویژه گردشگران به زودی عرضه می شود.
سیم کارت گردشگری شاتل موبایل با امکانات ویژه گردشگران به زودی عرضه می شود.
سیم کارت گردشگری شاتل موبایل با امکانات ویژه گردشگران به زودی عرضه می شود.