محصولات و خدمات > خدمات مکالمه > پیام گیر صوتی پیشرفته (بزودی)
این سرویس قابلیت ذخیره‌ی پیام صوتی را برای مشترک فراهم می‌آورد بدین صورت که با فعال‌سازی این سرویس در زمانی که در دست‌رس نیستید از تماس گیرنده بخواهید تا برای‌تان پیام صوتی بگذارد.
مشترکین عزیز بزودی می‌توانند از طریق کد دستوری #2*4*1* این خدمت را فعال کنند.
 • قابلیت ذخیره 40 پیام صوتی 100 ثانیه‌ای
  • مدت باقی ماندن پیام‌ها در پیام‌گیر صوتی:
   • 2 روز برای پیام‌های شنیده شده
   • 7 روز برای پیام‌های شنیده نشده
 • هزینه‌ی استفاده از این سرویس برای فرد پیام‌گذارنده تماس صوتی عادی است.
 • هزینه استفاده از این سرویس برای فرد گیرنده پیام معادل یک تماس صوتی درون شبکه است.