محصولات و خدمات > خدمات مکالمه > پیام گیر صوتی پیشرفته
این سرویس، قابلیت ذخیره‌ی پیام صوتی را برای مشترک فراهم می‌کند بدین صورت که با فعال‌سازی آن در زمانی که در دسترس نیستید تماس گیرنده می‌تواند برای‌ شما پیام صوتی بگذارد.
 • قابلیت ذخیره ۴۰ پیام صوتی ۱۰۰ ثانیه‌ای
  • مدت باقی ماندن پیام‌ها در پیام‌گیر صوتی:
   • ۲ روز برای پیام‌های شنیده شده
   • ۷ روز برای پیام‌های شنیده نشده
 • هزینه‌ی استفاده از این سرویس برای فرد پیام‌گذارنده تماس صوتی عادی است.
 • هزینه استفاده از این سرویس برای فرد گیرنده پیام معادل یک تماس صوتی درون شبکه است.