محصولات و خدمات > خدمات مکالمه > مسدود کردن تماس
مشترک به کمک این سرویس می‌تواند همه تماس‌های ورودی و یا همه تماس‌های خروجی خود را محدود کند.