محصولات و خدمات > خدمات مکالمه > انتقال تماس های دریافتی
به کمک این سرویس می‌توانید بخشی یا همه‌ی تماسهای صوتی دریافتیتان را به یک شماره تلفن (همراه یا ثابت)دیگر منتقل کنید.

با شماره گیری کد دستوری #شماره تلفن مقصد*21* کلیه تماس های ورودی شما به یک شماره تلفن همراه و یا ثابت دیگر منتقل خواهد شد.


برای منتقل کردن تماس در زمان مشغول بودن خط می‌توانید از راه‌های زیر استفاده کنید:

  1. شماره‌گیری کد دستوری # شماره مورد نظر به همراه کد * ۶۷ *
  2. مراجعه به منوی Divert یا Call Forwarding یا انتقال تماس از طریق گوشی‌های تلفن همراه و وارد کردن تلفن مورد نظر در بخش "در زمان مشغول بودن خط" یا "If busy".
 

برای منتقل کردن تماس ورودی در زمان پاسخ‌گو نبودن می‌توانید از راه‌های زیر استفاده کنید:

  1. شماره‌گیری کد دستوری # شماره مورد نظر به همراه کد * ۶۱ *
  2. مراجعه به منوی Divert یا Call Forwarding یا انتقال تماس از طریق گوشی‌های تلفن همراه و وارد کردن تلفن مورد نظر در بخش «در زمان پاسخ‌گو نبودن» یا «If not answered».
 

برای لغو کردن انتقال انجام شده، می‌توان به یکی از روش‌های زیر عمل کرد:

  1. شما می توانید با شماره گیری کد دستوری # ۲۱ # سرویس انتقال کلیه تماس های ورودی تان را لغو کنید.شما همچنین می توانید با شماره گیری کد دستوری # ۶۷ # سرویس انتقال تماس های ورودی در زمان مشغول بودن خط و شماره گیری کد دستوری # ۶۱ # سرویس انتقال تماس های ورودی در زمان پاسخ‌گو نبودن را لغو کنید
  2. مراجعه به منوی Divert یا Call Forwarding یا انتقال تماس از طریق گوشی‌های تلفن همراه و لغو یا Cancel کردن انتقال در هر بخش.