شاتل موبایل > FAQs > اینترنت بی سیم ثابت (TD-LTE) > آیا امکان تغییر مالکیت برای اشتراک TD-LTE وجود دارد؟

آیا امکان تغییر مالکیت برای اشتراک TD-LTE وجود دارد؟

Date

خیر، به دلیل اینکه سرویس ارائه شده مربوط به نقطه امکان سنجی شده توافق شده در فروش اولیه بوده و تمامی فرآیند های ثبت اطلاعات با توافق طرفین و در محل صورت پذیرفته است امکان تغییر مالکیت وجود ندارد.