» مشترکین تجاری
ما در شاتل موبایل، علاوه بر امکان انتخاب شیوه‌های معمول پس‌پرداخت (پرداخت بعد از مصرف و دریافت صورت‌حساب) و یا پیش پرداخت (کاهش هزینه مصرف از اعتبار موجود در حساب)، برای نخستین بار در ایران امکان انتخاب شیوه‌های پیش و یا پس‌پرداخت
را به صورت دوگانه برای چند سرویس خاص فراهم کرده‌ایم. بر این اساس، به عنوان مثال چنان‌چه مشترک شاتل موبایل باشید و یا مشترک سیم‌کارت دایمی دیگر اپراتورها که با استفاده از خدمات ترابردپذیری و با حفظ کد و شماره تلفن خود به شاتل موبایل مهاجرت کر‌ده باشید، می‌توانید خدمات دیتای مصرف آزاد و رومینگ بین‌‌الملل خود را به صورت پیش پرداخت استفاده کنید تا از دریافت صورت‌حساب‌های با مبلغ بالا جلوگیری و برای این دسته از خدمات حد اعتبار جداگانه‌ای تعیین کنید.

نوع سرویسخدمات پس پرداختخدمات پیش پرداختسیم‌کارت گردشگری
مکالمه درون شبکه۴۹۹ ریال / دقیقه۵۵۵ ریال / دقیقهبزودی
مکالمه برون شبکه۵۷۰ ریال / دقیقه۸۸۸ ریال / دقیقهبزودی
پیامک فارسی۹۹ ریال / پیامک۱۱۱ ریال / پیامکبزودی
پیامک انگلیسی۱۶۹ ریال / پیامک۲۲۲ ریال / پیامکبزودی
پیامک به خارج از کشور۱۵۰۰ ریال / پیامک۱۵۰۰ ریال / پیامکبزودی
اینترنت همراه 3G/3.75/4G/4.5G (مصرف آزاد)۰.۴ ریال / کیلوبایت۰.۶ ریال / کیلوبایتبزودی

براساس مصوبه قانون بودجه سال 1394 مجلس شورای اسلامی از تاریخ 94/01/01 ، به هزینه هر پیامک مبلغ 10 ریال اضافه شده و به حساب درآمد عمومی ردیف 160154 نزد خزانه داری کل کشور واریز خواهد شد.

مبنای محاسبه تعرفه کلیه تماس های داخل کشور بر اساس تعرفه ثانیه‌ای خواهد بود و شما صرفا هزینه ثانیه های مصرف شده را پرداخت میکنید.

در شاتل موبایل هیچ هزینه ای تحت عنوان تماس بین شهری، تماس راه دور و یا تماس خارج استانی به مشترک تحمیل نمی شود و هزینه خدمات ارتباطی خارج از بسته های افزایشی مشترک، به طور شفاف و صرفا براساس جدول تعرفه های بالا محاسبه می شود.