» مشترکین تجاری
زایکسل ۷۷۰۶

مودم جیبی شاتل موبایل
زایکسل ۷۷۰۶

زایکسل ۴۵۰۶

مودم رومیزی شاتل موبایل
زایکسل ۴۵۰۶

ShM M01

مودم جیبی شاتل موبایل
ShM M01

ShM X01

مودم فضای باز شاتل موبایل
ShM X01

ShM D01

مودم‌ رومیزی شاتل موبایل
ShM D01

CarFi

مودم مخصوص خودرو شاتل موبایل
مدل هواوی