» مشترکین تجاری

شما با ورود به مدیریت حساب اینترنتی خود می‌توانید خدمات متنوعی همچون خدمات غیرحضوری شاتل موبایل، مدیریت حساب، خرید شارژ و بسته‌ها و پیشنهادهای ویژه مربوط به خود را در هر لحظه دریافت کنید.

مشتریان شاتل موبایل بزودی می‌توانند با نصب برنامه کاربردی شاتل موبایل من، از خدمات متنوعی شامل: خدمات غیرحضوری شاتل موبایل، مدیریت حساب، خرید شارژ، بسته‌ها و پیشنهادهای ویژه مربوط به خود در هر لحظه استفاده کنند.